Heb je een vraag die hieronder niet wordt genoemd neem dan contact met ons op. 

Hoe is de betaling geregeld?

Nadat alle wensen zijn genoteerd vragen we een aanbetaling van ca 30%. Voordat we leveren sturen we per email een factuur voor het rest bedrag. Deze dient te worden voldaan voor levering of ter plekke aan de chauffeur (geen mobile pin).

Herroepingsrecht

Al onze producten worden op maat gemaakt en volgens uw specificaties geleverd. Op deze producten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Koopt u standaard producten? Dan hebben alleen consumenten het recht om binnen 14 dagen na aflevering de producten terug te sturen of te melden dat zij het terug willen sturen. Na de melding heeft de consument nog eens 14 dagen de tijd om het product op eigen kosten naar ons terug te zenden. Het gebruik van het modelformulier is niet verplicht. We betalen het volledige aankoopbedrag terug, als de volledige bestelling is geretourneerd. De verzendkosten voor de heenzending worden niet teruggestort als de consument een deel van de bestelling houdt. We mogen waardevermindering doorberekenen als de consument meer heeft gedaan met de producten dan nodig was om de aard van de producten te beoordelen. Het is bijvoorbeeld niet nodig om een blik beits of olie te openen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  •           Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

  •           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

  •           Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  •           [Naam consumenten(en)]

  •           [Adres consument(en)]

  •           [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Stoeretafels.com is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 37151259.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stoeretafels.com zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Stoeretafels.com slechts bindend, indien en voor zover deze door Stoeretafels.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 2. Prijzen en informatie
1. Alle op Stoeretafels.com en in andere van Stoeretafels.com afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op Stoeretafels.com anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. De inhoud van Stoeretafels.com is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stoeretafels.com kan echter niet garanderen dat alle informatie op Stoeretafels.com te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op Stoeretafels.com en in andere van Stoeretafels.com afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Stoeretafels.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Stoeretafels.com en het voldoen aan de daarbij door Stoeretafels.com gestelde voorwaarden.
2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stoeretafels.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stoeretafels.com het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Stoeretafels.com kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Stoeretafels.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst
1. Zodra de bestelling door Stoeretafels.com is ontvangen, stuurt Stoeretafels.com de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. Stoeretafels.com is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
3. Op Stoeretafels.com wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
4. Indien Stoeretafels.com de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5. Stoeretafels.com raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7. Stoeretafels.com is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 5. Herroepingsrecht
1. Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Stoeretafels.com binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Stoeretafels.com een raming van deze kosten. Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.
5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen
6. klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7. klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Stoeretafels.com, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stoeretafels.com kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Stoeretafels.com bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits een ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
8. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stoeretafels.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Stoeretafels.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag Stoeretafels.com wachten met terugbetalen tot Stoeretafels.com het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9. Op Stoeretafels.com wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

Artikel 6. Betaling
1. klant dient betalingen aan Stoeretafels.com volgens de in de bestelprocedure en eventueel op Stoeretafels.com aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stoeretafels.com is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Stoeretafels.com is gewezen op de te late betaling en Stoeretafels.com de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stoeretafels.com gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Stoeretafels.com kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7. Garantie en conformiteit
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Stoeretafels.com een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
2. Stoeretafels.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Stoeretafels.com verkoopt producten van hout. Hout werkt en is onderhevig aan invloeden van buitenaf. Voor werking en scheuring en veroudering kan geen garantie worden gegeven.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stoeretafels.com daarvan in kennis te stellen.
4. Indien Stoeretafels.com de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen
1. Stoeretafels.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Het product is geschikt voor normaal gebruik.
2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stoeretafels.com daarvan in kennis te stellen.
3. Indien Stoeretafels.com de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 9. Klachtenprocedure
1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Stoeretafels.com, dan kan hij bij Stoeretafels.com telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2. Stoeretafels.com geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Stoeretafels.com binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.
3. klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. De totale aansprakelijkheid van Stoeretafels.com jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3. Aansprakelijkheid van Stoeretafels.com jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Stoeretafels.com jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stoeretafels.com.
5. De aansprakelijkheid van Stoeretafels.com jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Stoeretafels.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stoeretafels.com ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stoeretafels.com in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stoeretafels.com meldt.
7. In geval van overmacht is Stoeretafels.com niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
Zolang Zakelijke klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Stoeretafels.com.
Artikel 12. Persoonsgegevens
Stoeretafels.com verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op Stoeretafels.com gepubliceerde privacy statement.|

Artikel 13. Slotbepalingen
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stoeretafels.com gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Stoeretafels.com
Robbekoog 13
1822BA Alkmaar
telefoon: 072 562 0850
e-mail: mail@stoeretafels.com
KvK-nummer: 37151259(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

stoerebroodplanken.nl

Op zoek naar een mooie stoere broodplank van eiken? Kijk op 

stoerebroodplanken.nl, ook voor uw gepersonaliseerde kerstpakket of relatiegeschenk!

Contact

Heeft u vragen? Bel naar 072 562 0850 of mail naar mail@stoeretafels.com of kom langs in onze werkplaats/showroom         Robbenkoog 13 in Alkmaar

072lampen.nl

Nieuw in ons assortiment lampen uit eigen productie. 

www.072lampen.nl

© 2012 - 2021 StoereTafels.com, massief eiken tafels en meer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel